รายใหม่ (วันนี้)

0/0


ครัวเรือน / ประชากร
ศูนย์พักพิงชั่วคราว

0/0


ครัวเรือน / ประชากร
อาศัยบ้านญาติ/บ้านเช่า

0/0


ครัวเรือน / ประชากร
ไม่อพยพ (แจ้งน้ำท่วม)

0/0


ครัวเรือน / ประชากร

1,026

ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น (ครัวเรือน)

3,193

ประชากรที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น (คน)
ผู้ชาย (39.37%)
1257
ผู้หญิง (40.09%)
1280
เด็กชาย (10.37%)
331
เด็กหญิง (10.18%)
325
215 ครัวเรือน / 761 ประชากร
  ศูนย์พักพิงชั่วคราว
60 ครัวเรือน / 152 ประชากร
751 ครัวเรือน / 2280 ประชากร
33 คน
กลุ่มเปราะบาง

ท่าบ้งมั่ง (10 คน)
หาดสวนสุข (11 คน)
หาดสวนสุข 1 (2 คน)
ท่าก่อไผ่ (3 คน)
ดอนงิ้ว (5 คน)
กุดปลาขาว (2 คน)

1,230 ถุง

แจกถุงยังชีพไปแล้ว
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวารินชำราบ